KAYNAK ESERLER

 

Kur'an-ı Kerim - Meal - Tefsir

*Meani-i Kur'an Cilt 1 - İzmirli İsmail Hakkı - (PDF, 164 MB)

*Meani-i Kur'an Cilt 2 - İzmirli İsmail Hakkı - (PDF, 196 MB)

*Türkçe Kur'an-ı Kerim tercümesi-İzmirli İsmail Hakkı - (PDF, 343 MB)

 

Ruh-ul Beyan  Aslı (Arapça) (pdf)

*Cilt  1: 506 Sayfa

*Cilt  2: 532 Sayfa

*Cilt  3: 698 Sayfa

*Cilt  4: 568 Sayfa

*Cilt  5: 614 Sayfa

*Cilt  6: 508 Sayfa

*Cilt  7: 508 Sayfa

*Cilt  8: 534 Sayfa

*Cilt  9: 626 Sayfa

*Cilt 10: 558 Sayfa

 

 

ARAPÇA

 

*Âdatü'l-Arab fi cahiliyye - Ebü'l-Meâlî Cemaleddin Mahmud el-Alusî

*BEL el-Ecvibetü'l-'Arakiyye Mahmud b. Abdullah el-Bağdadî el-Alusî

*Bulugü'l-ereb fi marifeti ahvali'l-Arab - Ebü'l-Meâlî Abdullah b. Mahmud el-Alusî

*Cilau'l-ayneyn fi muhakemeti'l-Ahmedeyn Ebü'l-Berekat Abdullah el-Alusî

*El-Cebâ fi'l-ısâ - Numan Hayreddin b. Mahmud el-Alusîzâde

*Neşvet el-mudam fil-avd ila Medinet es-selam - Şihab ed-din Alusi

*Neşvetü'ş-şümul fi's-sefer ila İslâmbol - Ebü's-Sena Şehabeddin el-Alusî

*OE_Yz_0090.Hasenat ez-zaman fi mesair Abdülhamid han - Zeyn el-Abidin 

*Tarihu Necdi'l-hadis ve mülhekatihi - Ebü'l-Meâlî Mahmud el-Alusî;

 


 

 

El yazmaları

 

 

*Battal Gazi Destanı  

*Delail-i Hayrat     

*Destan-ı Geyik, Hikayet-i Temim ed-Dari... - Süleyman Çelebi

*Divan - Hafız Şirazi.W637

*Divan-ı Evvel  Fatihat el-şebab - Cami .W640

*Divan-ı Hafız

*Ecza-i Lokman Hekim

*Envar-ı Süheyli, Mirza Rahim-W599

*Hamse - Emîr Husrev Dihlevî.W622

*Hamse - Genceli Nizami.W613

*İmam Busuri'nin Kaside-i Bürde'sine Tahmis

*Kitab-ı Bahriye - PirîReis 

*Külliyat - Sadi-W616   

*Menakıb-ı Mevlâna    

*Mesnevi-i Manevi - Mevlana Celaleddin Rumi

*Murakka - İmâd el-Hasanî,  ... el-Deylamî _W668 

*Murakka - M. Sadık el-Rizavi, ... el-Isfahâni_W670 

*Şehname - Firdevsî  

*Sıhhat-ı Abad - Osmanzade Taib Ahmed

*Subhat al-abrar - Cami.W642

*Tarih-i Vaka-yi Cezire-yi Sakız Sene 1237

*Tuhfetul Haremeyn - Nabi

*Yusuf ile Züleyha - Cami.W646

*Yusuf ile Züleyha (minyatürlü)_W808

*Yusuf Ve Züleyha - Yazmaları-1

*Yusuf Ve Züleyha - Yazmaları-2

 

 


 

Muhtelif 

*Aristofanes

*Mermer Köşk - Refi Cevad Ulunay

*Beyaz Zambaklar Memleketinde

*Osmanlıca Metinleri Okumaya Giriş - Metin Açıkel

*Meşrutiyet Kıraati (Müntehibi) Ali Nazıma 

*Kıraat-ı Edebiye - Celal Sahir, Köprülüzade Mehmed Fuad 

*Şemailname (Kıyafet-il İnsaniye fi Şemail Osmaniye) - Seyyid Lokman

*Yeni Gemicilik -IV - Ali Haydar Esad (Osmanlıca

*İstanbulda Sahâbe Kabirleri  - A. Süheyl Ünver              

*İstanbulda Gömülü Paşalar - Nazım Poroy 

*İstanbul Meşahirine Ait Mezar Kitabeleri - Sadeddin Nüzhet

*Ameli ve nazari talimi lisani Osmani  Ahmed Rasim

*Osmanlı Türkçesi Grameri III  Faruk K Timurtaş

*Osmanlıca Dersleri  Muharrem Ergin

*Osmanlıca Dil bilgisi 

*Terbiye Dersleri  Ali Vahit

 

 

 

 


 

 

Mesnevi

 

*Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif - Abidin Paşa

*Şerh-i Mesnevî - Sarı Abdullah

*Mesnevî Şerhi - Şefik Can

*Mesnevi Şerhi - Abidin Paşa

 

Mesnevi Şerhi - Avni Konuk

 

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  01

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  02

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  03

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  04

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  05

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  06

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  07

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  08

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  09

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  10

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  11

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  12

*Ahmet Avni Konuk  Mesnevi serhi  13

 

 


 

Joomla templates by a4joomla