HARPUT

   Osmanlıca

 

*Akaid manzumesi - İshak b. Hasan Tokadi Osman b. Ali Harputi

*Amasya'da Harput tohumunun meşhur makbul olduğu ... tezkire

*Aruz Ebyat el-aruz el-cami li’l-buhur - Mehmed b. Osman b. Ali el-Harputi

*Bahr el-hakayık ve mir'at el-megaib - Mahmud Bahr ed-din Harputi Bahri

*Bahr el-hakayık ve mir'at el-megaib (2) - Mahmud Bahr ed-din Harputi Bahri

*Balıkesrî rehberi - Harputlu Saraczâde İshak Hakkı

*Delailü’l-hayrat ve şevariku’l-envar -  müt. Yusuf b. Osman el-Harputî

*Divan-ı Ebü’l-Kemal Kemahî - Ebu'l-Kemal İbrahim Hakkı Kemahî

*Esile-i hikemiye - İshak Efendi Harputî

*Esile-i hikemiye - İshak Efendi Harputî

*Harput - Harita (001043)

*Harput - Harita (002021)

*Harput'a bağlı Palu kazası ahalisinden olan ... 8 kuruş için arzuhal

*Hrt_001043

*Hrt_Gec_002021

*Kaside-i münferice'nin tahmis ve şerhi - müt. Kemaleddin Harputî

*Mahrukat ve fenn-i ihrak - Harputlu Ahmed Hamdî

*Manzume-i Naimiye -  Ömer Naimi Harputî

*Medreselere dair _ Harput talebe-i ulumunun istirhamatı

*Menafi’ü’l-ağziye ve def’u’l-mazarriha  - Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriyyâ

*Mızraklı ilmihal -  Osman Nuri el-Ankaravî

*Miftahü'l-uyun - İshak Harputî

*Miftahü'l-uyun (2)- İshak Harputî

*Nazmü’l-ehemm- Diyarbakırlı Şeyhi Mehmed Efendi

*Nev usul talim-i kıraat yahud Elifba-yı Türkî - Mehmed Ali Harputî

*Redd ü isbat - Harputizâde Hacı Mustafa

*Risale-i celile-i mebde' ve mead - müt. Beyzâde Ali Harputî

*Risale-i esile ve ecvibe - İshak Efendi Harputî

*Risale-i mualecat - Ebu Bekir Nusret b. Abdullah el-Harputî

*Risale-i Nusret Efendi, Ma-hazar - Ebu Bekir Nusret b. Abdullah el-Harputî (2)

*Risale-i Nusret Efendi, Ma-hazar - Ebu Bekir Nusret b. Abdullah el-Harputî

*Risale-i Nusret Efendi, Ma-hazar - Ebu Bekir Nusret b. Abdullah el-Harputî

*Rümûzü't-tevhid fi beyan-ı hakaik - Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî      

*Rümûzü't-tevhid fi beyan-ı hakaik - Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî

*Rümûzü't-tevhid fi beyan-ı hakaik - Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî

*Safvetu efkari'l-ulema - A. Hamdi b. Ömer Naimi el-Harputî

*Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa - Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî

*Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa 2 Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî

*Şemsü'l-hakika - Hoca İshak Harputî

*Şerh evrad el-fethiye -  Ömer b. Osman el-Harputi

*Şerhu kasidetü’l-bürde - Muhyiddin Muhammed b. Mustafa Şeyhzâde

*Tekmile-i tenkihü'l-kelam fi akaidi ehli İslâm - Abdüllatif Lütfi el-Harputî

*Tercüme-i risale-i mebde ve mead - müt. Beyzade Ali Harputi

*Tercüme-i Risale-i Sülûk - müt. Beyzâde Ali Harputî

*Tercüme-i risale-i velediye - Ubeydullah Ahrar  müt. Beyzâde Ali Harputî

*Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî

*Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî*

 

 

Joomla templates by a4joomla